საზოგადოება

,,ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ პოლიციას აუკრძალეს ნარკოტიკების ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლა”

ყოფილი შს სამინისტროს თანამშრომელი ზაზა ჭაია საინტერესო პოსტს აქვეყნებს:

,,თ ე თ რ ი სიკვდილი”!
(9 ივლისის სტატია )
თბილისი ნ ა რ კ ო ტ ი კ ე ბ მ ა წალეკა. ლამის ნებისმიერ დიდ, ახალ თუ ძველ თბილისურ ე ზ ო შ ი, დილიდან იწყება ,,მ ო ძ რ ა ო ბ ა”, ფულის ,,ჩალიჩი”, ,,გ ა ნ ე ც ე ბ ი” და ,,ფეხები” მზად არიან ,,რისკის” გასაწევად, ,,ბარიგასთან საფრენად”, თან იციან, რომ ,,გ რ ე ვ ი ც” შეხვდებათ, თუმცა რა რისკის, არაფრის ეშინიათ და არავისი ე რ ი დ ე ბ ა თ. ადრე გ ა დ ა რ ბ ე ნ ე ბ ი თ თუ ,,მოძრაობდნენ”, დღეს ხმამაღლა, მთელი უბნის გასაგონად ა გ რ ო ვ ე ბ ე ნ ,,წამლის” თანხას და ისე ვ ა ჭ რ ო ბ ე ნ, როგორც ადრე მაწვნის, მაყვლის ან ჟოლოს გამყიდველი წყნეთელი გ ლ ე ხ ი. ზოგს მაღალი სართულიდან ჩამოსვლაც ეზარებათ და ,,განეცს” ფულს პირდაპირ ზემოდან უ გ დ ე ბ ე ნ. აგროვებენ და მიდიან, ეზოებიც ,,შავის”, ,,თეთრის”, ,,სუბოს” ან ,,ბიოს” მ ო ლ ო დ ი ნ შ ი ა და როგორც კი ,,ბარიგისგან” ან ,,პოდ ბარიგისგან” ხ ე ლ დ ა მ შ ვ ე ნ ე ბ უ ლ ი ,,ფეხი” ბრუნდება, 10-15 პირი ე ს ე ვ ა, ნაწალი ცალკე გადის, ნაწილი კი იქვე ეზოებში, მ ო უ რ ი დ ე ბ ლ ა დ, ქ ა ლ ბ ა ტ ო ნ ე ბ ი ს ა  და  ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ს თვალწინ იკეთებს, ეწევა და დროებით წ ყ ნ ა რ დ ე ბ ა, მაგრამ საღამოს ყველაფერი თავიდან ი წ ყ ე ბ ა და ეზოს ცხოვრებაც ისე ტრიალებს, როგორც ციყვი ბორბალში. ს ა ღ ა მ ო ე ბ ი ისეთივე , ,,მშვიდი” აღარ არის, როგორც დილა, ცოტა ,,გამოსულები”, ,,განეცებს” ,,წამლის” ,,მოტეხვას” აბრალებენ და ცემენ, დანებით ან იარაღებით დ ა ს დ ე ვ ე ნ, ან უბრალოდ ვინმეს უ შ ა რ დ ე ბ ი ა ნ  და ,,უფლებებს” ა ხ ს ე ნ ე ბ ე ნ, ეზოებში ყვირილია, წივილია, კივილია, ზოგი მაინც ბედავს ან ჩარევას, ან ჩუმად 112 დარეკვას, მაგრამ ვიდრე პეტრე მ ო ვ ი დ ა, პავლეს ტყავი გ ა ა ძ ვ რ ე ს ო.

 ,,თეთრი სიკვდილით”, ხომ თავს ი ღ უ პ ა ვ ე ნ, სხვებსაც ღ უ პ ა ვ ე ნ, თან ბავშვების თვალწინ. ისეთი შ თ ა ბ ე ჭ დ ი ლ ე ბ ა რჩება, რომ პოლიციას ა უ კ რ ძ ა ლ ე ს ,,თეთრი სიკვდილის” (ჰეროინის) და სხვა ნარკოტიკების ბ რ უ ნ ვ ი ს წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლებსაც თბილისურ ეზოებზე ი ო ლ ა დ, თბილისის ძველ, დუქნებით, ბარებითა და კლუბებით გავსებულ, ვიწრო ქუჩებში ,,ა წ ყ დ ე ბ ი თ”. უმოქმედო შსს-ს ფონზე, ბიჭები და გოგონები იღუპებიან, ზოგი ,,გასინჯვით”, ზოგი ,,პა პრაზნიკამ” კეთებით და ზოგიც ,,დაჯდობით”, ,,თეთრი სიკვდილი” ვერაგია, არავის ი ნ დ ო ბ ს, ჯერ ,,თავს აყვარებს”, მერე ,,სიყვარულით კლავს”. თბილისი წალეკა ნარკოტიკებმა, საზოგადოება წ უ ხ ს, თუმცა პატრონი არავინ არის და თაობა იღუპება!” _ 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close