საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ევროსასამართლოს დოკუმენტიდან პატიმარ ვანო მერაბიშვილის საქმესთან დაკავშირებით ასეთ ამონარიდს აქვეყნებს:

,,ამონარიდი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან, საქმეზე “მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ”:

“მომჩივნის წინასწარი პატიმრობა შეესაბამებოდა ქართულ კანონმდებლობას, რომელიც იყო საკმარისად განჭვრეტადი და არ შეიცავდა თვითნებობის ნიშნებს. შესაბამისად, არ დარღვეულა კონვენციის 5.1 მუხლი მომჩივნის წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებით.”

“207. In sum, the applicant’s pre-trial detention was in line with Georgian law, which, as applied to him, was sufficiently foreseeable and was not arbitrary. 208. There has therefore been no breach of Article 5 § 1 in relation to the applicant’s pre-trial detention.”

.

კომენტარები
Загрузка...

დატოვე პასუხი